DAPO, vzdělávací agentura SEMINÁŘ LISTOPAD 2020 PODROBNÝ OBSAH

Podrobný obsah semináře

 

 SOUKROMÝ  LÉKAŘ,  ZUBNÍ TECHNIK 

A  DAŇ  Z  PŘÍJMŮ

 

určeného pro lékaře, zubní techniky a jejich účetní

provozující lékařskou praxi a stomatologickou laboratoř

jako fyzická osoba nebo společnost s ručením omezeným

 

formou zaslání zvukového záznamu přednášky a studijních materiálů

 

- podrobné informace o zákonných změnách platných pro rok 2020 a 2021 pro fyzické a právnické osoby

V průběhu roku 2020 došlo k několika změnám zákona o daních z příjmů fyzických a právnických osob (uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období, uplatnění „očekávané ztráty“, odpočet úroků aj.), další změny se projednávají s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021 (stravovací paušál, paušální daň, zrušení superhrubé mzdy, hmotný a nehmotný majetek aj.). Změny nastaly u sociálního  a zdravotního pojištění, daňového řádu (termíny podání přiznání k dani aj.), minimální a zaručené mzdy, byla zrušena daň z nabytí nemovitostí atd.

- elektronická evidence tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb

- možnosti snížení daně z příjmů za rok 2020 a 2021 pro fyzické a právnické osoby

možnosti uplatnění daňových výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem, volba způsobu odpisování, osoby spolupracující – úspora na dani z příjmů a sociálním pojištění (manželé, děti, jiné osoby, pracovní cesty, rodinný závod aj.), dary, práce pro ordinaci a laboratoř formou příležitostné činnosti, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti vč. poskytování cestovních náhrad, zaměstnávání rodinných příslušníků, studentů, důchodců a jiných osob a další

- výklad k vybraným oblastem daně z příjmů, ve kterých dle zkušeností lektora dochází u fyzických osob a s.r.o. k nejčastějším chybám:

            - automobil vlastní, ve společném jmění manželů, vypůjčený, pronajatý,             pořízený         na úvěr, zajištění úvěru převodem vlastnického práva, použití automobilu i pro osobní        potřebu (zaměstnanec, podnikatel)

            - elektromobil

- hmotný majetek - vyřazení z obchodního majetku (prodej, likvidace, darování členům rodiny pro osobní potřebu a pro účely podnikání)  

            - home office

  - zaměstnanecké benefity z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele – riziko používání elektronických stravenkových a jiných podobných karet, stravenky, kulturní a sportovní akce, rekreace, zájezdy, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění aj.

  - ordinace a laboratoř ve vlastních, pronajatých a podnajatých prostorách – údržba, opravy, stavební úpravy, technické zhodnocení vlastních a pronajatých prostor, technické zhodnocení u nemovité kulturní památky aj.

- členské příspěvky (komory, zájmová sdružení)

- povinnost fyzických osob podat oznámení o osvobozených příjmech

  - příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí – příjmy z podnikání nebo příjmy z nájmu

- specifika poskytování zdravotních služeb formou společnosti s ručením omezeným

(formy odměňování lékaře, výplata podílu na zisku z účasti na s.r.o. aj.)

- ukončení poskytování zdravotních služeb – úpravy základu daně, prodej praxe fyzickou osobou, převod podílu v s.r.o. (z hlediska prodávajícího a kupujícího)

- DPH – kdy se lékař (FO, s.r.o.) stane plátcem DPH nebo identifikovanou osobou?, obrat v roce 2020, zdravotní služby podléhající DPH a osvobozené od DPH

- odpovědi na dotazy účastníků zaslané předem (budou součástí zvukového záznamu přednášky)

 

 

LEKTOR:  Ing. Zdeněk Laudát, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

 

 

KDY:  Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci seminář neproběhne              prezenční formou. Účastníci semináře obdrží do konce listopadu zvukový             záznam přednášky v rozsahu cca 5 hodin a studijní materiály (cca 10             stránek).

 

VLOŽNÉ:  1 600,- Kč (v ceně je zvukový záznam přednášky a studijní materiály)

 

 

 

DOTAZY  A INFORMACE

Agentura DAPO, Marta Laudátová, Lerchova 29, 602 00 Brno

webová stránka

www.agdapo.cz

e-mail

dapo.brno@centrum.cz

telefon

543 243 755, 605 301 435

15184072, registrace na Živnostenském úřadě města Brna.
Agentura není plátcem DPH.

 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1.     Platbu poukažte laskavě spolu se zasláním přihlášky na účet 4200202596/6800 vedený u Sberbank CZ. Jako variabilní symbol použijte Vaše IČ. Po zaplacení obdržíte účetní doklad.

2.     Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

 

Pokud Vás obsah semináře zaujal a chcete se na něj přihlásit, můžete využít formulář přihlášky nebo si přihlášku stáhnout ve formátu pdf a vyplněnou poslat na naši adresu.

UPOZORNĚNÍ: tradiční únorový seminář věnovaný přiznání k dani z příjmů fyzických osob se v roce 2021 nekoná!

 

 

 

Vzdělávací agentura DAPO